Liderlik burada başlar.

.

Kendini ifade edebilmek, Sunumları dönüşüme uğratma olanağı veren iç görüler kazandıracak ve söyleşi kalitenizi kayda değer ölçüde yükseltmek, Topluluk önünde yapılacak sunumlarda içeriğin nasıl hazırlanacağını bilme, sunum tekniklerini öğrenme, sunumun yapılacağı ortamları tanıma, sunumlarda beden dilini kullanma, dinleyicilerle etkili iletişimi sağlamaya yönelik teknik ve uygulamaları kavramak ve onları etkilemek, Farklı kişiliklerin yapısını anlamak ve etkin iletişim sağlamak.

 • Sunumlardan sonuç elde etmek için gerekenleri ve mesajınızı etkili bir biçimde nasıl hazırlayıp, sunmamız gerektiğini kavramak,
 • Hitabet ve kürsü becerilerine ilişkin yeteneklerimizi artırmak,
 • Etkileyici bir sunum tekniği kazanarak izleyenlerin ilgi ve dikkatini çekmek,
 • İkna sürecinin nasıl işlediğini kavramak
 • Yaşanan korkularla başa çıkmak ve zihinsel olarak hazır olmak

Zamana ve hayata daha doğru bir bakışla ve doğru tekniklerle yaklaşarak, daha etkin sonuç üreten çalışma alışkanlıkları yaratmak, verimliliği artırmak, kişisel performansı yükseltmek ve zaman yönetimi konusunda uygulanabilir beceriler kazandırmaktır.

 • Katılımcılara zamanı etkin yönetmekle ilgili farklı bakış açısı kazandırmak
 • Zamanı daha etkili, değerli ve verimli kullanabilmek
 • Planlama ve program becerisini geliştirmek
 • Zamanın etkili kullanabilmenin yaratacağı sonuçları vurgulamak
 • Zaman ve yaşam yönetimine ilişkin sorunları çözebilme becerisi   kazandırılmak
 • Öncelikleri belirlemenin ve yetki devretmenin gerekliliğini kavramak
 • Erteleme hastalığından kurtulmak
 • Zaman baskısından kaynaklanan stresi azaltmanın yollarını öğretmek
 • Zaman tuzaklarıyla baş edebilmek
 • Zaman kayıplarının temel nedenlerini ve bunlarla baş etmenin yollarını paylaşmak
 • Zamanı etkili kullanarak kişisel verimliliğin artırılmasını sağlamak

Verimli toplantılar gerçekleştirmek için gerekli bilgi, donanım ve farkındalık düzeyini oluşturmak,toplantı yönetimi konusunda ortak bir dil geliştirmek, toplantıların etkinliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak bilgileri kavramak.

 • Toplantıların önemi ve ana felsefesini kavramak
 • Toplantı yapma gerekliliğini doğru değerlendirebilecek
 • Karşıt fikirleri etkilemek ve katılımcı tipleri
 • Düşünce üretiminde verimliliği sağlamak
 • Toplantı sırasında aktif katılım sağlama, anlaşmazlıkları yönetmek
 • Toplantılarda etki yaratmak ve etkili sonuçlara ulaşmak
 • Toplantılardan kaynaklanan zaman kayıplarını ve verimsizliği önlemek
 • Toplantıya hazırlık, yönetme ve sonuçlandırma  planlama ve organizasyon 
 • Geri bildirim kültürünü yaratmak
 • Çalışanların güçlü yönlerini ortaya çıkarmak
 • Kişilerin, kendileriyle ilgili farkındalıklarını artırmak
 • İş yerinde fark yaratan çalışanların ortaya çıkarılması
 • Kişiyi eleştirmeyi değil, destek vermeyi hedeflemek
 • Geri bildirim sürecini doğru yönetmek
 • Yetki devre kavramını öğrenmek ve becerisini geliştirmek
 • Yeni liderler yaratmak
 • Kararlı, yetenekli ve başarılı çalışanlara sahip olmak
 • Çalışanları güçlendirmek
 • Yetki devrini, önündeki engelleri ve aşamalarını kavramak

  Organizasyonel hayatın karmaşıklık seviyesinin artmasına paralel olarak inovatif yaklaşımlar gerektiren konu ve sorunlar da artmaktadır. Dolayısıyla da problemler, liderlerin, yöneticilerin ve çalışanların işinin sürekli bir parçasıdır. Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler içerisinde en kritik öneme sahip olan konulardan biri de problem çözme ve karar verme becerisine sahip olmasıdır.

Bu nedenle yöneticinin problem çözme ve karar verme aşamasında yeteneğini geliştirmesi, problem çözmek için doğru adımları atabilmesi, kişileri yönlendirmesi ve karar verme sorumluluğunun farkında olabilmesi gerekmektedir. Özellikle sürekli değişkenlik gösteren günümüzde “Karar verme ve problem çözme” sürecini sistematik bir yaklaşımla ele alınması, karar verme süreçlerini hızlandırmak ve sürecin farklı adımlarında kullanılabilecek etkin yöntemlerin başarıyla uygulanabilmesi için gerekli tutum, bilgi ve becerilere sahip olması kaçınılmazdır.

Bu programın amacı katılımcıları problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler oluşturma becerilerini geliştirmektir.

 • Hızla değişen rekabet ortamına uyum sağlamak ve bu değişime ayak uydurmak için şirket içi kaynakları harekete geçirerek, fırsatlardan yararlanıp, tehditlere karşı koyabilmeyi ve bu amaca uygun çalışmaların temelinde olan etkin “Takım Çalışması” anlayışını,
 • Ortak aklın yönetimi olan takım yönetimini kavramak 
 • Kişilerin, liderlik yeteneklerini geliştirme becerisi edinmelerinin yanı sıra; ekiplerini bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğrenmektir.

Her organizasyonun performansı, her bir çalışanının ortaya koyduğu performansla doğru orantılıdır. Bir çalışanın performansının niteliği genellikle o kişinin motivasyonuna yani ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına bağlıdır. Kurumsal hedeflerine ulaşmış ve verimliliği yakalamış işletmeler, çalışanlarının kişisel ihtiyaçlarını tatmin etmiş olanlardır.

İnsanların, farklılıklarından dolayı ihtiyaç ve beklentileri de farklıdır. Bu nedenle herhangi bir kurumdaki çalışanların beklentileriyle başka kurumdakilerin beklentileri benzeşmediği gibi aynı kurumda, farklı birimlerde çalışanların da beklentileri birbirinden çok farklı olabilir.

Bu eğitimle, işletmelerin hedeflerine ulaşmak için çalışanların gerçek performanslarını ortaya koymalarını sağlamak için işletmeye özgü faktörlerin belirlenmesi ve çalışan ihtiyaçlarının tatmin edilmesine yönelik adımların ve eylem planlarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Gerek iş gerekse özel yaşantımızın her anında sıklıkla çatışma duygusunu yaşıyoruz veya ekip içinde yaşanmaktadır. Kimisiyle mücadele etmeyi başarıyor, kimi çatışmalarda ise umutsuzluğa kapılıyoruz. Bu eğitimimizle, çatışmayla ilgili tüm detayları, nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğreneceğiz.  Yapıcı çatışmaların hayatımıza kattığı değerleri ve  güçlendirdiği ilişkileri değerlendirme fırsatını yakalayacağız.

İş dünyasında çatışmaları nasıl yöneteceğinizi, bu çatışmalarla nasıl başa çıkacağınızı biliyor musunuz?

İnsanların bir çoğu düşüncesiyle ters düşen her şeyi değiştirmek ister ama kimse kendini değiştirmek istemez.  Zor insanları tanımak, onlarla iletişim kanalları bulup, bu yolları kullanmak ve zor durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi bilmek bu eğitimin ana konularını oluşturuyor.

Başarısız olmaktan korkmamanın ne kadar önemli olduğunun bilincine vararak, Liderlik niteliklerini geliştirmek ve küçük hedeflere sahip kişilerin sizi geri sürüklemesinden korumak. Ve insanları etki yaratan liderlere dönüştürmek için liderlik arzularını uyandırmak.